2014. november 29., szombat

A Szlovák Püspöki Konferencia pásztorlevele Advent 1. vasárnapjára

Drága Testvérek! Advent 1. vasárnapjának evangéliuma, amely éberségre int, a mi helyzetünket is kifejezi. Korunknak sok a fájdalma és problémája. Olykor úgy tűnhet, hogy ezzel a sok bajjal egyedül kell megküzdenünk. Isten jelen akar lenni életünkben. Ez azonban attól függ, mennyire vagyunk nyitottak a kegyelme iránt. A „legyetek éberek” felhívás nem csupán a halál órájára való felkészülést jelenti, hanem arra is sürget, hogy készek legyünk növekedni az emberek iránti szeretetben is, ami által aztán keresztény hitünk meggyőzővé válik. Az adventi idő alkalmat nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a családunkban és a mások iránt gyakorolt szeretetünk felett.
Tudatában vagyunk annak, hogy az ilyen szeretet gyakorlását nem egyszer életünk körülményei is befolyásolják. Bennünket, püspököket, papjainkkal együtt nyugtalanít Szlovákia szociális helyzete, különösen a családoké, amelyeknek külön figyelmet kívánunk szentelni. Egyre bizonytalanabb szociális helyzetbe kerülnek egész családok, de azok is, akik hiányos családban élnek. Csak néhányat említünk meg a legégetőbb problémák közül.
Munkahely hiánya és munkanélküliség az egyes régiókban. Sokakat ez arra kényszerít, hogy hosszabb időre távol maradjanak a családjuktól, ami kölcsönös elidegenüléshez vezet, sok esetben pedig a házasság összeomlásához is. Sok családban a bevétel a minimálbér szintjére süllyedt, ami messze elmarad az Egyház szociális tanításában megszabott feltételek mögött.1A bevétel nem elegendő a család kiadásainak fedezéséhez. Ehhez csatlakozik még a munkáért járó bér kifizetésének elmaradása, amire leginkább a kisiparosok és sok a munkaadó fizet rá. Az állam azonban ilyen helyzetben is követeli tőlük a befizetéseket és az adót, és így az igazságtalanság kizárólag őket érinti.
Ilyen helyzetben nehezen tudnak a fiatalok családot alapítani. Kicsi a jövedelem, lehetetlen saját lakásra szert tenni, és bizonytalan a munka lehetősége. Sokan közülük nem gondolkodnak családalapításon, és téves meggyőződésük, hogy előnyösebb szabad állapotúnak maradni, vagy gyermektelen élettársi kapcsolatban élni, amiből többféle gazdasági előny származik, kisebb a megélhetés költsége, nagyobb teljesítményt tudnak nyújtani és gyorsabban haladhatnak előre a karrier fokozatain. Úgyszintén elterjedt az a vélemény is, amely szerint a problémák megoldása kizárólag a személyes aktivitásban rejlik, miközben nem mindenütt egyformák a feltételek; nem mindenki tud vállalkozni vagy magasabb műveltséget elérni; nem mindenki engedheti meg magának, hogy otthonától távol találjon munkát. Azok, akik természetüknél fogva nem rendelkeznek vállalkozói tehetséggel, munkahelyük elveszítésével, főleg a nyugdíj előtt, kilátástalan helyzetbe kerülnek.
A közös érdek kialakítása, ahogyan azt XIII. Leó pápa a Rerumnovarumkezdetű enciklikájában kifejtette, elsősorban az állam feladata. Most azonban úgy tűnik, hogy a közös javakon csupán egy szűk kör osztozik. Ugyanakkor sokan a szegénység határára jutottak annak ellenére, hogy egész életükben becsületesen dolgoztak és fizették az adót. Ezek és ehhez hasonló tények jelentősen folyásoljákbe a kapcsolatokat a családokban. A hosszan tartó szociális bizonytalanság elmélyíti a jövő miatti aggodalmakat, ami érezhető a családon belüli kapcsolatokban. Sokan nem tudnak megbirkózni ezekkel a fájdalmakban és különböző függőségek áldozatává válnak.
A felsorolt problémák ellenére azonban sokan őszintén igyekeznek házasságukban és családjukban gyakorolni a kölcsönös tiszteletet és szeretetet, amiért hálával és nagyrabecsüléssel tartozunk nekik. Különösképpen hálásak vagyunk azoknak az édesanyáknak, akik anyaságuk és a gyermeknevelés érdekében lemondanak a munkahelyi karrierről, ami miatt az olyan nőkkel szemben, akik nem vállaltak gyermeket, „hátrányos helyzetbe” kerülnek. Erre mutatott rá szent II. János Pál pápa. 2 Ebben a bonyolult helyzetben hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Egyháznak Jézus Krisztustól kapott prófétai küldetése is van. Ő mindig az elnyomottak és megalázottak oldalára állt,és így példájával tanít arra, mi az igazságosság. Az Egyház, mint intézmény, nem változtathatja meg az állami törvényeket, és nem tudja befolyásolni a közös javak igazságos elosztásátsem. Azonban az Egyház, mint a hívek közössége, tudatában van annak, hogy a hit által mindnyájan hivatottak vagyunk arra, hogy igazságos törvényjavaslatokat nyújtsunk be, különösen azok, akik politikailag aktívak. Ezt hangoztatja a Második Vatikáni Zsinat és Szentatyánk, Ferenc pápa is.
Az Egyház szociális tanítása ezért a szegények iránti megkülönböztetett szeretetről szól, akiknek sokszor nincs elegendő erejük és lehetőségük arra, hogy megvédjék jogaikat és emberi méltóságukat.3 A szegénység, amely lesújt a családokra, nem csupán az eledel és ruházat hiányát jelenti, hanem a kapcsolatok szegénységét, a hatalmas szociális bizonytalanságot ás a mások általi meg nem értést is. Sokan olyan helyzetbe kerültek, hogy ha a család egyik tagja veszíti el a munkáját, az egész család egyik napról a másikra szegénységre jut.
Drága Testvérek! Advent első vasárnapja a betlehemi jászolhoz vezető út kezdete. Jézus ott szegénységben született, mert a fogadóban számára és szülei számára nem jutott hely. A szegénységet azonban a kapcsolatok gazdagsága kompenzálta: a Szűz Mária és Szent József szeretete, hitük és reményük Isten jelenlétébe. Tudatában vagyunk annak, hogy sokan közületek a bizonytalansággal küzdenek, ami a reménytelenség kísértését hozza magával. Hitünk a szerető Istenbe azonban erőt ad ahhoz, hogy ne engedjünk a bizonytalanságnak, hanem reménnyel telve tekintsünk a világra, és örömünket leljük abban, ami az életben értékes. Ezt jelenti a mai evangéliumban elhangzott „legyetek éberek” kifejezés. A reménytelenség ugyanis oda vezet, hogy nem tudunk örülni gyermekeinknek, férjünk, feleségünk szeretetének, nem tudjuk magunk körül felfedezni a jó embereket, legfőképpen pedig Isten irántunk való szeretetét. Ő nekünk ajándékozta Fiát, aki Szűztől született.
Ezért segítségünket, főképpen a családoknak nyújtott segítséget, a már meglévő családközpontokban látjuk. Ezeknek küldetése, hogy veletek együtt építsék azoknak az embereknek a közösségét, aki kölcsönösen segíteni kívánnak egymásnak. Mindnyájan ugyanis meghívást kaptunk az egymás iránti szolidaritásra, amelyben az igazi karitász – az Egyház szeretet-közössége mutatkozik meg. Az ilyen jellegű szeretet és szociális érzék nélkül lehetetlen felépíteni egy rendezett társadalmat. Ezek a központok segítenek oktatással, jogi segítségnyújtással és a gazdasági, szociális, valamint pszichológiai téren történő tanácsadással. Különös kívánnak támogatást nyújtani az olyan házassági tanácsadó központoknak, amelyek a házastársaknak segítenek leküzdeni a válságokat, amelyeket a felsorolt okok váltanak ki.
Drága Testvéreink! Advent ideje tehát nem csupán Krisztusnak a betlehemi jászolban történő eljövetelevárását jelenti, hanem Jézus felismerését is a családokban, embertársainkban, a nehéz szociális helyzetben élőkben, az öregekben és elhagyatottakban. Krisztus így a mindenki iránti szellemi és anyagi szolidaritásra nevel. Hiszen pont bennük van jelen az élő Isten, akire várakozunk.
Áldásunkat adjuk rátok és imádkozunk értetek: a ti püspökeitek.

1Az igazságos bér kérdésével XI. Piusz pápa foglalkozik a Quadragesimo anno kezdetű enciklikája  65. pontjában.
2Laboremexercens szociális enciklika, 19.
3Szent II. János Pál a szegények iránti szeretetről a Solicitudoreisocialis szociális enciklikában ír, 42.

Kérjük felolvasni homília helyett Advent 1. vasárnapján 2014. november 30.


Újra zenés szentségimádás