2012. március 28., szerda

A naggyónás /Jn 8,31-42/

A mai evangéliumban, amint hallottuk, Jézus a hívő zsidókhoz szólt. Szeretettel, de nyíltan a tudtukra adta: sajnos nem ismerik be bűneiket, amelyek miatt azonban távol vannak az Istentől. Tagadják, hogy bármi bűnük lenne…
Mi is talán a hívők csoportjába sorolhatjuk magunkat, ezért Jézus mai szavai céltudatosabban vonatkozhatnak ránk. Vajon mennyire ismerjük bűneinket? Mikor végeztünk utoljára az Isten csendjében eltöltött alapos lelkiismeretvizsgálatot?
Pár nap múlva elvégezzük húsvéti naggyónásunkat… Mitől naggyónás? Nagy lesz azért, mert aránylag nagy tömeg jön el, vagy nagy lesz azért, mert nagyon alaposan megvizsgáljuk lelkiismeretünket, életünket, s nagyon őszintén megbánjuk a felismert bűnöket?

A virágvasárnapi liturgia menete és énekei - előkészítésVirágvasárnap - Ipolyvarbó
Körmenet és szentmise

Kérlek, igyekezz átélni ezt a liturgiát teljes odafigyeléssel,
hogy ennek is köszönhetően legyőzd a bűnt,
s egykor te is dicsőségesen vonulhass be
az örök Jeruzsálembe, örök hazánkba!
/lelkiatyád/

Gyülekezés a templomkertben a barkaágak körül.

Kezdőének:


1. Üdvünknek boldog ünnepe!
Ujjongnak mind a századok:
Jézus, megváltó Istenünk,
világnak gyógyulást hozott.

2. Hat nap, hogy Húsvét eljövend,
Betániába látogat,
hol Lázárt sírból kelti fel,
ki negyednapja volt halott.

3. Drága kenettel gazdagon
Siet az Úrhoz Mária,
Krisztusnak lábát megkeni,
s könnyekkel bőven öntözi.

4. S hogy megtörténtek mindezek,
Jézus, ki legfőbb Mesterünk,
szamárcsikóra ülve fel
Jeruzsálembe érkezik.

5. Isten kegyelme mily csodás!
Jósága hozzánk végtelen!
Kicsiny szamáron jön közénk,
ki a világot alkot!
I. állomás – Az ágak megáldása

A barkák megáldása után és szétosztása közben énekeljük:

Hozsanna Dávid Fiának, áldott, aki az Úr nevében jő,
Izraelnek Királya, Hozsanna a magasságban.


Az evangélium után:
Pap: Kövessük a Jézust ünneplő nép példáját és induljunk békességgel!
Nép: Krisztus nevében, ámen.

A körmenet folytatása alatt:


6. így szólt Lélekkel ihletett
próféta ősi szózata:
„Sion leánya vigadozz,
ujjongó szívvel várakozz.

7. Urad, királyod íme jő,
Nézd, mily szerény, mily egyszerű
szamáron ülve trónol Ő:
türelmes és kegyes király!”

8. A pálmafák friss ágait,
Zöld fák levágott lombjait
Lengetve mennek mind elé,
S köszöntik az örök Királyt.
II. állomás – Az ágak leterítése

A körmenet megáll, a pap átveszi keresztet, s a leterített ágakon áthalad, közben énekeljük:

Jeruzsálem gyermekpe pálmafáknak ágait hozván
elébe ment az Úrnak, s kiáltotta hangos szóval:
Hozsanna a magasságban.


A körmenet folytatódik:


9. Ujjong körötte nagy tömeg,
S Lélekkel telve így kiált:
„Hozsanna néki, üdv legyen
Dávid Fiának szüntelen!”
10. Levetvén íme köntösük,
Elé a földre fektetik,
Mások, hogy díszes út legyen,
Hintik virágok szirmait.III. állomás – A ruhák leterítése

A körmenet megáll, a pap átveszi keresztet, s a leterített ruhákon áthalad, miközben énekeljük:

Jeruzsálem gyermekpe leterítvén ruháit az útra,
nagy szóval így kiáltott:
Hozsanna Dávid Fiának, áldott, ki az Úr nevében.

Folytatjuk a körmenetet:


11. Forrong a város nyugtalan,
Mert hallja hírét jöttinek,
De méltón zengik énekét
Seregben mind a gyermekek.
12. Ha majd Bíróként újra jő,
Menjünk mi is az Úr elé,
Az üdv pálmáját lengetvén
Szívünkben zengjük énekét.
IV. állomás – Hódolat Krisztus Király előtt

A körmenet csúcspontja ez, mindannyian hódolva énekeljük, újra és újra megismételjük:

Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk;
kinek gyermeki szép sereg mondott ékes éneket.

A körmenet zárókönyörgése, alaposan figyeljünk oda szavaira:

Segíts meg minket a most következő napokban, üdvözítő Istenünk, s úgy vezess végig rajtuk, hogy húsvéti jótéteményeidet, melyekkel minket kegyesen megújítottál, majd örvendezve idézhesse fel ünneplésünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Szentmise
Kezdőének:

Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztben; benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk.

Válaszos zsoltár:

Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, a kereszthalálig.

Felajánlási ének:


1. Keresztények sírjatok,
Mélyen szomorkodjatok.
Keseregjen minden szív,
Aki Jézusához hív.

2. Urad Nincsen abban irgalom,
Hozzád buzgó fájdalom,
Aki téged meg nem szán,
Ó Jézus, a keresztfán.

3. Szent testednek sebeit,
Vérrel folyó kékeit
Aki látja és nem sír,
Élő hittel az nem bír.

4. A kősziklák repednek,
Nap és hold sötétednek,
Minden élő megindul,
Csak a bűnös nem búsul.

5. Szállj szívedbe, sirasd meg
Vétkeidet s fontold meg,
Hogy az Isten Fia volt,
Aki érted így megholt.
Áldozási ének:

A Kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.
---------------
Jézus, világ Megváltója (70. Sz.)