Imakönyvünk

Itt összerakjuk "saját imakönyvünket" azokból az imádságokból, melyeket naponta imádkozunk, melyekből gyakran erőt merítünk. Bárki hozzájárulhat kedvenc imádságával.


Alapvető imádságok és a szentgyónás menete 


A keresztvetés
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Az apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.


Az Úr imája (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Amen.

Az isteni erények felindítása
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Az Úr angyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, -- és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy...
Íme az Úrnak szolgáló leánya, -- legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy...
És az Ige testté lőn, -- és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy...
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. -- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

 
Reggeli imádság
Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Amen.
 
Esti imádság
Ó édes Istenem,
Hálát ad most lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Amen.
Más reggeli imádság
Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,

Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon. Amen.
Más esti imádság
Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,

Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked. Amen.

Krisztus lelke szentelj meg engem...
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihless meg engem, Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem, Ó édes Jézus hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem, Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hívj magadhoz engem, és engedj Hozzád jutnom, hogy szentjeiddel dicsérjelek, mindörökkön örökké. Amen.

Fogadd el Uram, szabadságomat...
Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok Uram egyszerre mindent. Legyen felettünk korlátlan úr rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más nem kell. Amen.

Szűz szülője Istennek...
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

A szentolvasó (Rózsafüzér)

Az első három Üdvözlégyben:
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
 
Az örvendetes olvasó titkai:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A fájdalmas olvasó titkai:
1. aki érettünk vérrel verítékezett.
2. akit érettünk megostoroztak.
3. akit érettünk tövissel koronáztak.
4. aki érettünk a keresztet hordozta.
5. akit érettünk keresztre feszítettek.
 
A dicsőséges olvasó titkai:
1. aki a halálból feltámadt.
2. aki a mennybe fölment.
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

A világosság titkai
1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét.
3. Aki meghírdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

Most segíts meg Mária...
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.


Oltalmad alá futunk...
Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

Ima Szent Józsefhez
Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.


Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van. -- Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. -- Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.


Jézus örömhíre
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.

A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31)

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.


Jézus ,,új parancsa'' (Vö. Jn 13,35):
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.

A tízparancsolat

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!


Az Egyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!


A szentségek
1. a keresztség,
2. a bérmálás,
3. az Eukarisztia,
4. a bűnbocsánat szentsége,
5. a betegek kenete,
6. az egyházi rend,
7. a házasság.

Így készülünk a szentgyónásra

A Szentlélek segítségét kérjük:
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam.

Megvizsgáljuk lelkiismeretünket
(Valamelyik lelkitükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!)

Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...
Megbánjuk bűneinket (Bánatimádság)
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

A gyónás módja
Gyónó: Dícsértessék a Jézus Krisztus!
Pap: Mindörökké! Ámen!
Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!
Gyónó: Gyónom a Mindenható Istennek, és Isten helyett neked lelkiatyám hogy utolsó gyónásom óta a következő bűnöket követtem el.

Ajánlatos alap információt adni, főleg idegen gyóntatónál:
Családi állapotom: ..........................  Utoljára mikor gyóntam.................................
Azóta a következő bűneimre emlékszem.........

Gyónó: Teljes szívemből bánom minden bűnömet mert azokkal a JóIstent megbántottam. Erősen fogadom, hogy ezután nem vétkezem, a bűnt és a bűnrevezető alkalmakat elkerülöm és a jóra törekszem, ezért kérek üdvös elégtételt és feloldozást.

        Feloldozás után:
Pap: Magasztaljuk Istent mert jóságos hozzánk.
Gyónó: Mert örökké szeret minket.
Pap: Isten megbocsájtotta bűneidet, menj és ne vétkezz.
Gyónó: Istennek legyen hála.
Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!
Gyónó: Dícsértessék a Jézus Krisztus!
Pap: Mindörökké! Ámen!


egyik imát a kovácsi sekrestyés néni küldte:


Ha bánatod van, keresd Jézusodat,
borulj le előtte, sírd el bánatodat.
Ő majd bekötözi vérző sebeidet,
meggyógyítja bánatos szívedet.

Ha nagyon egyedül vagy, már senkid se nincsen,
ne félj, mindig veled van az Úr , az Isten.
Ha a nehéz kereszted nem bírod viselni,
veled van az Úr Jézus, vállaira veszi.

Szegény a házad, mindenki elhagyott,
nézz rá a keresztre, megsegít Jézusod!
Rosszak az emberek, nagyon megbántottak,
gondolj rá Jézusra, kire halált kiáltottak.

De mégse keseregj, töröld le könnyedet,
hajtsd Jézus vállára bánatos fejedet!
Ott nyugalmat találsz, békét, szeretetet,
amit ember soha tőled el nem vehet.

Bármit hozzon a sors, azt kell imádkoznod:
legyen meg Szent Atyám a Te akaratod!
Így végezd el imád egész életedben,
elvezet Jézus, Atyjához a mennybe.

Amen.


A másodikat is:


Ó, Szent Kereszt, légy üdvözölve
Teljes szívvel, lélekkel.
Téged látva örül és virul
Bú bánatban a kebel.
Ha Isten Fiát látom kínban
Fájdalmas halált tűrni:
Úgy saját bánatom, keservem
Soh' sem enged csüggedni.


Ó, te Szent Kereszt, körülvonjon
Mindig a világ üdve,
Téged szorítson kezem majdan
A harcban kimerülve.
És ültetik majd sírhalmomra
A korhadó keresztfát:
Repüljön lelkem vasszárnyakon
A kéklő mennyekbe át.

45 megjegyzés:

 1. A Szécsénykovácsi felolvasótól

  Édes Jézus hozzád jöttem
  Nagyon nehéz a keresztem.
  Testem reszket lábam remeg,
  Emld meg a keresztemet.
  Ma már lehet, ma még szabad,
  Borulj le a kereszt alatt!

  Fogadjál el ahogy vagyok,
  Ragyogtasd rám sugallatod.
  Nyújtsd a kezed, hogy elérjem,
  A szentlelket küldd el nekem!
  Ma még lehet.:

  Jézus mondja kellesz nekem,
  Aki szeret az van velem.
  Megbocsátom, büneidet,
  Letörlöm a könnyeidet.
  Ma még lehet.:

  Bünös lélek ne tévelyejegj
  Ha így remélsz, veled leszek.
  Most jöjjetek, ne féljetek,
  Azért jöttem, megvédjelek.
  Ma még lehet.:

  Halott voltam, s felébredtem,
  Megmentette az életem.
  Most mér hiszem, most már tudom,
  Jézus az én szabadíóm.
  Ma még lehet.:

  VálaszTörlés
 2. Szécsénykovácsi felolvasótól

  Édes Jézus hozzád jöttem
  Nagyon nehéz a keresztem.
  Testem reszket lábam remeg,
  Emeld meg a keresztemet.
  Ma már lehet, ma még szabad,
  Borulj le a kereszt alatt!

  Fogadjál el ahogy vagyok,
  Ragyogtasd rám sugallatod.
  Nyújtsd a kezed, hogy elérjem,
  A szentlelket küldd el nekem!
  Ma még lehet.:

  Jézus mondja kellesz nekem,
  Aki szeret az van velem.
  Megbocsátom, büneidet,
  Letörlöm a könnyeidet.
  Ma még lehet.:

  Bünös lélek ne tévelyejegj
  Ha így remélsz, veled leszek.
  Most jöjjetek, ne féljetek,
  Azért jöttem, megvédjelek.
  Ma még lehet.:

  Halott voltam, s felébredtem,
  Megmentette az életem.
  Most mér hiszem, most már tudom,
  Jézus az én szabadíóm.
  Ma még lehet.:

  VálaszTörlés
 3. A fájdalmas Istenanyához minden szükségünkben ájtatos imádság szept.15

  Oh fájdalmas szüz Mária Krisztus Jézus szent anyja! a te oltalmad alá sietek, meg ne vesd szükségem idején az én hozzád való szivbeli könyörgésemet. Én mostantól fogva válaszatalak téged az én pártfogó anyámnak, fogadést tevén előtted: hogy utolsó órámig szeretni, és hiven szolgálni foglak téged. Főképpen ebben a keserüségekkel teljes képedben tisztellek téged, mint irgalmaságnak anyját. Oh boldog szüz Mária! Aki által a beteg egésséget, a szomorkodó vigasztalást, az ügyefogyott segedelmet, a bünös bocsánatot, az igaz kegyelmet, a haldokló boldog kimúlást, a megholt öröknyugodalmat talál az Istennél. Forditsd reám a te irgalmas szemeide, és nyerd meg nekem a zarándok fiadnak ezen kegyelmet NN. melyárt én neked a te keserves könnyhullatásaidért, és fájdalmaidért könyörgök. Oh egeknek hatalmas nagy asszonya: el ne forditsd kegyelmes orcádat a kérséemtöl: szabatisd meg engem a te méhednek áldott gyümölcseért a te Jézusodért a jelenlevö szrongatásomból NN mely által súlyosan elnyomattam, azonban ne az én akaratom legyen meg, hanem szent fiadé. Enegedd végtére mind éltemben, mint mint holtomban a te anyai kegyességednek kebelén megnyugodnom. Oh kegyes! oh édes Szüz Anyám.
  Amen

  VálaszTörlés
 4. Jézus, a jó pásztor

  Szeretlek, én jó pásztorom,
  Te légy vezérem utamon.
  Vezesd értelmem és szívem,
  hogy törjek az ég felé híven.

  Elhagyva szent ösvényedet,
  ha néha tán eltévedek,
  vezess te vissza, Jézusom,
  másképp a mélybe lebukom.

  Jó pásztor, légy hozzám kegyes,
  értem szent véreddel fizess.
  Nyisd meg számomra aklodat,
  mely biztos üdvös nyugtot ad.

  Amen.
  Várközi Margit

  VálaszTörlés
 5. Az Égi Édesanya

  Van valaki, Aki soha nem utasít vissza,
  Ha lelkesen beszélsz, nem vág a szavadba.
  Meghallgatja panaszod, vigasztal a bajban,
  Mindig talál jó megoldást, bármilyen nagy baj van.
  Van valaki, Aki hozzád mindig szelíd, gyengéd,
  Ha mindenki ellened van, akkor is megvéd.
  Nem mondja, nincs ideje,
  Nem mondja, hogy fáradt,
  Amíg el nem nyom az álom, vigyázza az ágyad.
  Az Ő szava mindig csendes és szeretetteljes,
  Soha nem kiabál veled, és mindig türelmes.
  Rögtön megsegít a bajban, hogy ha szépen kéred,
  És ha gyötör magányod, Őt mindig eléred.
  Nagyon régen ismer téged, mielőtt meglettél,
  Már akkor is jó volt hozzád, még meg nem születtél.
  Azóta is vigyáz reád, és ha már nem leszel itt a földön,
  vele akkor is együtt leszel.
  Igen,Ő az, jól gondolod, senki más nem lehet,
  Csak egy anya lehet, aki ilyen nagyon szeret.
  De bizony nem akármilyen földi édesanya,
  Égi Édesanyánk Ő, a csodás Szűz Mária.
  Légy hozzá jó, engedelmes, hiszen Ő is ilyen,
  Tudd az Úrnak mondani, amit Ő is: igen.
  Ha ő lesz a példaképed, boldogság vár rád,
  Örökké fog szeretni az Égi Édesanyád.

  Amen.

  VálaszTörlés
 6. Imádság a szentáldozásra:

  Köszöntlek, Jézusom, isteni vendégem,
  Ki jöttél hozzám szent ostya színében.
  Élő templom lettem, szívem lett oltárod,
  Csak te légy úr benne, én a te szolgálód.

  Imádlak, Jézusom, térdemre borulva,
  Bár téged dicsérni méltóan nem tudlak.
  Azért, ó angyalok, hőn kérlek titeket,
  Velem őt imádni mennyekből jöjjetek.

  Hálából mit adjak viszonzásul neked,
  Ki magaddal hoztad lelkembe az eget.
  Fogadd szeretetem színtiszta aranyát,
  Imáim tömjénjét, munkáim mirháját.

  Kérésre előtted szívemet kitárom,
  Kegyelmedben éljek, szent legyen halálom.
  Hozzád hasonlóvá alkoss engem, kérlek,
  S egykor végy egedbe, csak ezért esengek.

  Búcsúzni tetőled mily nehéáz áldozat,
  Ezért, ó, hallgasd meg, esdő imám hozzád.
  Jézusom, ne hagyj el, maradj mindig velem,
  ím örökre magam szívednek szentelem.

  Amen.
  az ipolyvarbói előimádkozó, Juliska néni imája

  VálaszTörlés
 7. Utat Uram veled járom
  keresztemmel követve.
  Amelyet csak te mértél rám , drága jó Jézusom nekem.

  Úgy megyek ám én is veled, amint te áldoztad magadat értem,úgy szeretlek hogy a gongota ormán veled halnék meg ha lehetne.

  Testemet ám fel áldoznám, amint te is tetted, de a lelkem vas szárnyakon fel röppenne, trónusod elébe.

  Fogadj engem követődnek őgy mint az apostolokat, mindenkro nyomodban hadd lehessek drága Jézusom nekem.

  A Kovácsi fel olvasótól

  VálaszTörlés
 8. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez egy szép gyerek ima.

   Nálam vagy már Édes Jézus,
   Megcsókollak, megölellek.
   Hogy jól érezd magad nálam,
   Megígérem, hogy jó leszek.

   A rossz és az ördög ellen
   Hősiesen küzdök veled,
   Ami szép van szívecskémben,
   Mindent oda adok néked.

   Apát, Anyát, családunkat,
   Jó Jézuska álld meg nagyon,
   Csókold rám az áldásodat
   Én majd otthon továbbadom.

   Ámen
   G.P.

   Törlés
 9. Fehér szentostyában, Jézus, te vagy jelen,
  Hiszek, bízom benned, imádlak., szeretlek.
  Bánom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem,
  Jó leszek ezentúl, jöjj hozzám, légy velem.

  Kitárom szívemet, térj be hozzám kérlek,
  Oly nagyon akarlak szeretni én téged.
  Jézusom melegítsd szívem szeretetre,
  Hogy meleg lakásod legyen neked benne.

  Ámen
  G.P.

  VálaszTörlés
 10. Egy szép imádság a Szűzanyához

  Ó Szűz Mária
  Fogadd el tőlem szívemet,
  Szerény virágos kertemet.
  Örömöm és bánatom virágait
  Mind neked adom.

  Tiéd legyen az életem,
  Ha csüggedek te légy velem.
  Szívből szeretlek jó Anyám,
  Szűz Mária vigyázz reám.
  Ámen
  G.P.

  VálaszTörlés
 11. Isten válaszol…

  Azt mondod: “Lehetetlen”
  Isten azt mondja: Minden lehetséges. (Lk 18, 27)
  Azt mondod: “Túl fáradt vagyok”
  Isten azt mondja: Én felüdítelek Téged. (Mt 11,28-30)
  Azt mondod: “Engem senki sem szeret igazán.”
  Isten azt mondja: Én szeretlek. (Jn 3,16; Jn 13,34)
  Azt mondod: “Nem tudom tovább folytatni.”
  Isten azt mondja: Elegendő az én kegyelmem. (1 Kor 12,9; Zsolt 91,15)
  Azt mondod: “Nem tudom, merre tovább.”
  Isten azt mondja: Vezetni fogom a lépteidet. (Péld 3,5-6.)
  Azt mondod: “Nem bírom ki.”
  Isten azt mondja: Mindent elviselsz. (Fil 4,13)
  Azt mondod: “Nem vagyok képes rá.”
  Isten azt mondja: De én képes vagyok. (2 Kor 9,8)
  Azt mondod: “Nem érdemes.”
  Isten azt mondja: Érdemes. (Róm 8,28)
  Azt mondod: “Nem tudok megbocsátani magamnak.”
  Isten azt mondja. De én megbocsátok neked. (1 Jn 1,9, Róm 8,1)
  Azt mondod: ” Nem sikerül.”
  Isten azt mondja: Majd mindent megadok szükséged szerint. (Fil 4,l9)
  Azt mondod: “Félek.”
  Isten azt mondja: Én nem adtam neked a félelem lelkét. (2 Tim l,7)
  Azt mondod: “Állandóan aggódom és csalódott vagyok.”
  Isten azt mondja: Minden gondodat hagyd Rám. (l Pét.5,7)
  Azt mondod: “Nincs elég hitem.”
  Isten azt mondja: Mindenkinek mértéke szerint adtam hitet. (Róm 12,3)
  Azt mondod: “Nem vagyok elég okos.”
  Isten azt mondja: Adok neked bölcsességet. (1.Kor 1,3o)
  Azt mondod: “Teljesen egyedül érzem magam.”
  Isten azt mondja: Én nem hagylak el, nem hagylak Téged cserben soha. (Zsid 13,5)

  VálaszTörlés
 12. A csend

  “Uram, állíts szájam elé őrséget és ajkam kapujához rendelj védelmet…” Zsoltárok 140,3

  A hallgatás szelídség,
  Amikor nem szólsz, ha bántanak,
  Amikor nem keresed a magad igazát,
  Amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged,
  A hallgatás szelídség.

  A hallgatás irgalom,
  Amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
  Amikor készségesen megbocsátasz anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd,
  Amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
  A hallgatás irgalom.

  A hallgatás türelem,
  Amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést,
  Amikor nem keresel emberi vigaszt,
  Amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy “a mag” kicsírázzék,
  A hallgatás türelem.

  A hallgatás alázat,
  Amikor nincs versengés, mikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
  Amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek,
  Amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,
  Amikor cselekedeteidet félreértik,
  Amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,
  A hallgatás alázat.

  A hallgatás hit,
  Amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni,
  Amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess,
  Amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért, A hallgatás hit.

  A hallgatás imádat,
  Amikor átkarolod a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd: “Miért?”,
  A hallgatás imádat. “Jézus hallgatott.” (Mt 26,63)

  VálaszTörlés
 13. Ima a hivatásokért

  Urunk, Jézus!
  Ajándékozz nekünk szent papokat,
  akik éljenek az Eucharisztia közelségében,
  akiknek legyen mély lelki életük,
  dolgozzanak, szenvedjenek és mindezt örömteli szívvel tegyék.
  Adj papokat, akik szenteljék életük minden percét a lelkek üdvösségéért és a Te Országodért! Ámen.

  VálaszTörlés
 14. Teréz anya imája (részlet)
  Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell; ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége; ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem; ha szomorú vagyok, hozz valakit, hogy megvigasztaljam; ha keresztem nehézzé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját; ha szegény vagyok, vezess el valakihez, aki nélkülözik; ha nincs időm, adj valakit, akit pár pillanatig szolgálhatok; ha megaláznak, add, hogy valakinek dalolnom kelljen; ha elbátortalanodom, küldj valakit, hogy bátorítsam; ha mások megértéséért kiáltok, adj valakit, akinek az enyémre van szüksége; ha arra vágyom, hogy törődj velem, küldj hozzám valakit, akiről gondoskodnom kell; ha csak magamra gondolok, hívd fel figyelmemet valaki másra.

  VálaszTörlés
 15. "A család azt a feladatot kapta,hogy elsősorban a jó erőinek felszabadításáért harcoljon,aminek forrása az ember Megváltójában,Krisztusban van.Ezt az erőfeszítést minden egyes családnak magáévá kell tennie annak érdekében,hogy a család Isten ereje legyen."

  VálaszTörlés
 16. "Imádkozz úgy,mintha minden Istenen múlna,és dolgozz úgy,mintha minden rajtad múlna."
  "Uram,ha testvérem vétkezik ellenem,hányszor kell megbocsátanom?"
  "Nyugtlan a szívem,amíg meg nem nyugszik benned Istenem."
  "Nem kell nagy dolgokat tenni.Hanem kis dolgokat nagy szeretettel."
  "Vak voltam,és most látok."(Jn9,25)
  "Akik könnyek között vetnek,örömmel aratnak majd."(Zsolt 126,5)
  "Az Istent szeretőknek minden javukra válik."(Róm 8,28)
  "Ora et labora"
  "Kelj fel,Uram,miért alszol?"
  "Az erő a gyöngeségben nyilvánul meg."(2Kor 12,9)

  VálaszTörlés
 17. "Aki kősziklára épít" (Lk 6,46-49)
  "Aki bűntelen közületek,az vessen rá először követ."(Jn 8,7)
  "Boldogok,akik sírnak,mert ők megvigasztaltatnak."(Mt 5,4)
  "Én,az Úr vagyok a szívek vizsgálója,a lelkek megítélője,mindenkivel úgy bánok,ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli.(Jer 17,1O)"
  "Többet ér a bánat,mint a nevetés,ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív."(Préd 7,3)

  VálaszTörlés
 18. Isteni irgalmasság rózsafüzére
  Isteni irgalmasság rózsafüzére
  (öttizedes)
  !naponta, három órakor!
  !kilenced: Nagypéntektől Irgalmasság Vasárnapjáig!

  Bevezetés: Miatyánk... Üdvözlégy... Hiszekegy...

  Tized (5-ször): Örök Atya... Jézus fájdalmas szenvedéséért (10-szer)...
  Nagy (önálló) szemre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
  Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

  Befejezés: Szent Isten (3-szor)... Ima...
  Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!
  Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen.

  VálaszTörlés
 19. Reggeli imádság  Istenem, kora reggel hozzád kiáltok,

  segíts imádkozni és

  összeszedni a gondolataimat.

  Egyedül ez nem megy.

  Bennem sötétség van, nálad azonban

  világosság van;

  én egymagam vagyok, de te nem hagysz el

  engem;

  én csüggedő vagyok, de nálad van a

  segítség;

  én nyugtalan vagyok, de nálad van a

  békesség;

  bennem keserűség van, de nálad van a

  türelem;

  én nem értem a te utaidat, de te ismered a

  helyes utat számomra.

  Mennyei Atyám, dícséret és

  hála neked az éjszaka nyugalmáért,

  dícséret és hála neked az új napért.

  Dícséret és hála neked minden jóságodért

  és hűségedért eddigi életemben.

  Sok jóval ajándékoztál meg, segíts,

  hogy a rosszat is elfogadjam a te kezedből.

  Nem raksz rám több terhet,

  mint amennyit hordozni tudok.

  Gondoskodsz arról, hogy gyermekeidnek

  minden a javára váljon.

  Uram mindazért, amit csak ez a

  nap is hoz, a te neved legyen áldott!

  Ámen.

  VálaszTörlés
 20. Himnusz az Élethez

  Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan
  az Élet szépség - csodáld meg
  az Élet boldogság - ízleld
  az Élet álom - tedd valósággá
  az Élet kihívás - fogadd el
  az Élet kötelesség - teljesítsd
  az Élet játék - játsszd
  az Élet érték - vigyázz rá
  az Élet vagyon - használd fel
  az Élet szeretet - add át magad
  az Élet titok - fejtsd meg
  az Élet ígéret - teljesítsd
  az Élet szomorúság - győzd le
  az Élet dal - énekeld
  az Élet kűzdelem - harcold meg
  az Élet kaland - vállald
  az Élet jutalom - érdemeld ki
  az Élet élet - éljed!


  Kalkuttai Teréz anya

  VálaszTörlés
 21. A ministránsok Tízparancsolata  1. Ha az oltár előtt állsz,
  Nem a papnak ministrálsz.
  Jézusunk van ott jelen,
  Ő figyel rád szüntelen.

  2. Magadat hát szedd össze,
  Kezed-lábad tedd össze.
  Gyorsan járni nem szabad,
  Jó ministráns nem szalad.

  3. Mindent megfontolva tégy,
  Szeleburdi sose légy.
  Ne lépj oldalt, se hátra,
  Rá ne lépj a ruhára.

  4. Felfelé lépj jobb lábbal,
  Utána csak bal lábbal.
  Ha fordulsz, ne légy háttal,
  Se papnak, se oltárnak.

  5. Hogyha ketten fordultok,
  Szembe nézzen arcotok.
  Ne bámulj!...Vigyázban állj,
  társadnak ne dirigálj.

  6. Ne lógasd a kezedet,
  Meg ne mozdítsd a fejed.
  Ha nézni kell oldalra,
  Szemed fordítsd csak arra.

  7. Társadra nyugodtan várj,
  Egyszerre lépj, térden állj.
  Irányít a legelső,
  Mindig csal a jobb belső.

  8. Halkan csengess, ügyesen,
  Sekrestyében csend legyen.
  Ne ugrálj és ne mászkálj,
  Egyhelyben ülj, csendben várj.

  9. Szöveged tudd pontosan,
  Mondd jól, szépen, hangosan.
  Hadd mondják az emberek:
  Jó ministráns a gyerek.

  10. Ha mindnyájan így teszünk,
  akkor mindig mi leszünk
  Isten előtt kedvesek,
  Messze földön híresek.

  VálaszTörlés
 22. A családi békesség titkai

  Ha égve maradt – lekapcsolom,
  Ha kiömlött – feltörlöm,
  Ha a földön van – felveszem,
  Ha kifogyott – megtöltöm,
  Ha piszkos – elmosom,
  Ha tele van – kiviszem,
  Ha szomorú – átölelem,
  Ha fáradt – elaltatom,
  Ha távol van – írok neki,
  Ha kérdez – válaszolok,
  Ha mesél – meghallgatom,
  Ha egyedül van – felhívom,
  Ha ünnepel – meglepem,
  Sohasem feledem, hogy
  Összetartozunk!

  VálaszTörlés
 23. Szalézi Szent Ferenc-Filótea(részlet)

  "Könnyű megállnunk a házasságtörés bűnét,de nem könnyű megállnunk a szerelmes pillantásokat,a kacérkodást,nem könnyen állunk ellen annak,hogy apró kedvességeket kérjünk,hogy hízelgő szavakat mondjunk vagy hallgassunk.
  Nem esik nehezünkre az erkölcsesség ellen külsőleg és szembeszökő módon nem vétenünk,de már sokkal nehezebb szívünkben és bensőleg ugyanezt a bűnt elkerülnünk.
  Könnyű megőriznünk a hűséget a házastársi szeretetben,de nehéz elkerülni mindent,ami azt veszélyeztetheti.
  Könnyű idegen vagyont el nem tulajdonítanunk,de nehéz azt meg nem kívánnunk s utánna nem vágyódnunk.
  Könnyű a bíróság előtt hamis tanúságot nem tennünk,de nehéz beszéd közben a hazugságot elkerülnünk.
  Könnyű felebarátunk halálát nem óhajtanunk,de nehéz kárát nem kívánnunk.
  Könnyű őt meg nem rágalmaznunk,de nehéz őt meg nem szólnunk."

  VálaszTörlés
 24. Szent Ágoston imája

  Uram, Jézusom!
  Ismerjem meg magamat, ismerjelek meg Téged.
  Ne kívánjak mást, csak Téged.
  Gyűlöljem magamat és szeresselek Téged.
  Mindent Érted tegyek.
  Alázzam meg magamat, magasztaljalak fel Téged.
  Másra ne gondoljak, csak Rád.
  Tagadjam meg magamat és Benned éljek.
  Bármi ér, fogadjam el Tőled.
  Magamat megvessem, példádat kövessem.
  Fussak magamtól, fussak Hozzád, hogy Te védj meg engem.
  Féljek magamtól, féljelek Téged, hogy választottaid közt legyek.
  Benned bízzak, ne magamban.
  Érted engedelmes legyek.
  Semmi se vonzzon, csak Te és Érted szegény legyek.
  Tekints reám, hogy szeresselek.
  Hívj, hogy lássalak és örökké Téged áldjalak.

  Amen.

  VálaszTörlés
 25. VALAKI ÉRTEM IMÁDKOZOTT

  Mikor a bűntől meggyötörten,
  A lelkem terheket hordozott,
  Egyszer csak könnyebb lett a lelkem,
  Valaki értem imádkozott.

  Valaki értem imádkozott,
  Talán apám, anyám régen?
  Talán más is, aki szeret.
  Jó barátom vagy testvérem?

  Én nem tudom, de áldom Istent,
  Ki nékem MEGVÁLTÁST hozott,
  És azt, AKI értem csak
  Egyszer is imádkozott.

  VálaszTörlés
 26. Nada te turbe,
  Nada te espante
  Todo se pasa,
  Dios no se muda.
  La paciencia todo lo alcanza,
  quien a Dios tiene
  nada le falta
  sólo Dios basta.

  VálaszTörlés
 27. (Nada te turbe,...)

  Semmi ne zavarjon,
  Semmi ne rémítsen,
  Minden elmúlik,
  Isten nem változik.
  A türelem mindent elér,
  Annak, aki Istené,
  Semmi sem hiányzik,
  Isten egymaga elég.

  Avilai Szent Teréz

  VálaszTörlés
 28. "ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR!"
  "Jézus,Te vagy minden álmom"

  VálaszTörlés
 29. Azt a keresztet, amely most annyira a válladat nyomja, mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz. Azután megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította. Reád és bátorságodra tekintett. Így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten köszöntése. Mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
  (Szalézi Szent Ferenc)

  VálaszTörlés
 30. Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak,ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek!

  VálaszTörlés
 31. "...akik az Úrban bíznak, szárnyra kelnek, mint a sasok..."

  VálaszTörlés
 32. *Ima a Szuzanyához*

  Szeretlek téged Édes Szűzanyám
  Teveled megoszthatom Lelkem bánatát
  Te vagy csak nekem ,senki más,
  Mert Lelkem fájó könnyeit Teneked hullajtám
  Vigasztalásért egyedül csak Hozzád jöhetek,
  Csak Te törlöd le szememről a bánat könnyeket!
  Szűzanyám!adj erőt,s ,hogy Lelkem erős legyen,
  Add,hogy Téged soha el ne veszítselek,
  Hogy Édesanyám vagy és szeretlek nagyon,
  Ha Veled lehetek,Lelkem megnyugtatom,
  És Te meggyógyítod Lelkem sebeit.
  Anyám vagy Te,s én gyermeked vagyok,
  Én hiszem,hogy az is maradok!
  Édes szűzanyám!
  Add rám áldásodat,
  Hogy míg csak élek dicsérhessem
  Szeplőtelen tisztaságod.
  AMEN.

  VálaszTörlés
 33. A BÉKESSÉG

  Egy festőt egyszer arra kértek,
  rajzolja le a békességet.
  A feladat egyszerűnek látszott,
  s ő nyomban neki is látott.
  Rajzolt tengert, széltől mentesen,
  rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
  Utasa mind lusta álomba merült...
  s a kép összegyűrve a szemétre került.
  Nem békesség volt a papíron,
  hanem szélcsend és unalom.
  Aztán újabb rajzba kezdett,
  s egy szundító öreg bácsit festett.
  De békességet nem ábrázolt ez sem,
  nekiállt hát, hogy tovább keressen.
  Rajzolt virágot, csöndes téli tájat,
  békésen legelésző birkanyájat...
  A papírkosár lassan tele lett,
  s közben be is esteledett.
  Ám az este sem volt békés,
  messziről hallatszott a mennydörgés.
  Vihar közeledett, az ég rengett,
  a festő az ablaknál töprengett.
  Nézte a szélben sodródó leveleket,
  a villámokat, mik átjárták az eget.
  A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,
  kövér esőcseppek verték az ablakot.
  A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
  Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
  Tekintete ekkor ismét a fára esett,
  s ott meglátta, amit egész nap keresett.
  A fa egyik vastag benső ágán,
  úgy a fának szíve táján,
  a viharról szinte mit sem sejtve,
  ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve.
  Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég.
  Ez hát az igazi békesség.
  - Uram, te megmutattad békességedet!
  - szólt a festő, és nem tévedett.
  Csodálatos isteni békesség ez,
  mit a viharban alvó madár jelképez.
  A világ legyen bármily nyugtalan,
  ha szívünkben Isten békessége van.
  Ő minden gondot vállára vesz,
  s bennünket szabaddá, békéssé tesz.
  Az Ő békessége tökéletes,
  minden félelemtől mentes.
  Nekünk szánja ezt a békességet,
  s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.

  VálaszTörlés
 34. "Ha eljön hozzám,nem látom,
  ha elmegy tőlem,nem veszem észre."

  VálaszTörlés
 35. Rózsafüzér a papokért

  A titkok:

  1.Jézus,aki halálfélelme érdemei által adjon nekünk buzgó papokat

  2.Jézus,aki fájdalmas ostorozásának kínjai által adjon nekünk szüzi tiszta papokat

  3.Jézus,aki az őt megcsúfoló töviskoronázásának szenvedései által adjon nekünk alázatos és engedelmes papokat

  4.Jézus,aki keserves keresztútjának fájdalmai által adjon nekünk türelmes és állhatatos papokat

  5.Jézus,aki kínos kereszthalálának érdemei által adjon nekünk olyan papokat,akik önmaguk és a világ számára meghaltak.

  VálaszTörlés
 36. "Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz."

  VálaszTörlés
 37. MÁDLAK TÉRDRE HULLVA

  Imádlak térdre hullva nagy Szentség,
  Kenyér színében Isten s emberség.
  Elmém e titkot meg nem érti bár,
  Hiszem, hogy itt vagy és imádlak már.

  Üdvözlégy százezerszer, Jézusom.
  Szíved jóságát ki nem mondhatom.
  Szentséges ajkad csupa szeretet:
  Vegyétek és egyétek Testemet.

  A porba hullva kérlek Tégedet,
  Ó, mosd fehérre bűnös lelkemet!
  Hogy szívembe jöjj, méltó nem vagyok,
  Csak szóval mondjad és meggyógyulok.

  Ó, Jézus, véghetetlen áldozat!
  Ó,védj, ha fenyeget az áradat!
  Erősíts minket, angyali kenyér,
  Váltságunkért adott Szent Test és Vér.

  VálaszTörlés
 38. Százezerszer üdvözlégy Szűz Mária!
  Mennyországnak gyöngye és koronája.
  Ártatlanságnak szép lilioma,
  százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!

  Fönn az égben angyalok énekelnek,
  a szent Szűznek dicséretet zengenek.
  Mi is szívünkből énekeljük ma.
  Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!

  Siess bűnös a szent Szüzet tisztelni,
  olvasóból szép koszorút köss neki.
  Leveleire föl legyen írva.
  Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!

  Jertek árvák, nyomorultak, betegek!
  Itt a szent Szűz meggyógyítja szívetek.
  Csak hőn kérjétek, szívetek mondja.
  Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!

  Messze földről kegyhelyedre eljöttünk,
  hogy általad lelki üdvöt nyerhessünk.
  Add ránk áldásod, Jézus szent Anyja!
  Százszor üdvözlégy, szép Szűz Mária!

  Ha majd eljő a halálunk éjjele,
  e szavakkal köszönthessünk az égbe.
  Köszöntünk téged, Jézus szent Anyja!
  Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!

  VálaszTörlés
 39. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 40. Szent félelemmel eltelve borulok le véres könnyeket hullató szentképed előtt, kegyelmekkel tündöklő Szűzanya, Mária!
  Szemem könnyben úszik, amikor átgondolom az Egyháznak és a te híveidnek egykori szenvedéseit, amelyek miatt, Te, irgalmas szívű Anyánk, három óra hosszat véres könnyeket hullattál Ó Mária!
  Könnybe borult szemedet fordítsd most is Szent Fiad Egyházára!
  Rajtam is könyörülj!
  Indítsd szívemet tökéletes bűnbánatra, életjobbulásra és Szent Fiad forró szeretetére!
  Egyesítsd bánat könnyeimet véres könnyeiddel, és mutasd be engesztelő áldozatul, hogy irgalmasságot nyerhessek Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen.

  VálaszTörlés
 41. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 42. Ó Boldogságos szent Szűz Mária, Szentháromságnak temploma, mikor a malasztnak teljessége benned megnyilvánult és benned fogantatott a dicsőség királya:
  -ez első örömöd okáért kérünk, hogy Ő általa megoltalmazva, az örök halhatatlan földre vitessünk. Amen. Ave Maria...

  Második örömöd az volt, hogy mikoron te szép tengeri csillag a fényes Napot szülted, szüzen megmaradtál és el nem változtál:
  - ó kegyességes Anya, szentséges Szűz Mária: légy minékünk igaz utunk a te szent Fiadnál. Amen. Ave Maria...

  Harmadik örömöd volt, hogy a fényes csillag megjelent, és mikor szent Fiad megszületett és láttad, a három szent királyok hogyan imádták őt mint Istent és ajándékokkal tisztelték:
  - ó áldott Szűz Mária, e világnak fényes csillaga, legyünk tiszták mi bűneinkből, temiattad, Szűz Mária. Amen. Ave Maria...

  Negyedik örömöd volt, mikor a szép Jézus harmadnapon halottaiból feltámadott, ki miatt hitünk erősödött:
  - ó kegyelmes Teremtőnek boldog szülője, könyörögj érettünk minden órában, hogy a te szent örömöd miatt mi evilági életünk munkája után eljussunk a mennyei szentek karába. Amen. Ave Maria...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Gondolatban,tettben,és szeretettben felajánlom a keresztem egy darabkáját , hogy így enyhítődhessenek meg a beteg közeli és a távoli szeretteim szevedését is. Add ó Szűz anyám, drága Jézusunk és az összes szentekkel egybenlegesen krélek titeket ha lehetne szólítsátok éket magatokhoz ha látjátok hogy nem bírnak már tovább. Amen

   Törlés
 43. Ó édes Istenem drága jó Szűzanyám egész lényemet, elmémet is minden egyes test és benső részemet, felajánlom nektek, pihentessétek meg földi alvásomkor. lelkemet hívjátok ezen múlandó testből hogy a pihenésem teljes lehessen el ne engedj Szűzanyám a kezemet fogjad amíg tszte elmémmel a róozsafüzérrel szüntelenül dicsérlek. Ó édes Jézuspom aki a vétkeim nehezebbik részét felválaltad hoyg etöröld köszönöm szépen, csak adjátok meg hogy a földi életem során legaább párom lehessen hogy egy kis ideig itt is boldog lehessek. Amen

  VálaszTörlés