2015. február 1., vasárnap

SZLOVÁKIA PÜSPÖKEINEK PÁSZTORLEVELE a 2015. február 7-i Népszavazáshoz a család védelméről

Drága testvérek!
Csupán néhány héttel ezelőtt üdvözöltük a 2015-ös Újévet. A médiában több helyen érdekes szokás hírt adni az újszülöttekről, akik a kezdődő év első másodperceiben születtek. A megszületett gyermek, az ő édesanyja és édesapja, az ő lelkesedésük, örömük és megilletődöttségük szemlélése lelkesítő. A gyermekek jelentik a reményt a mi jövőnk számára, amely attól is függ, milyen családokban fognak felnőni, és milyen ösztönzéseknek lesznek kitéve a szélesebb környezetet illetően is. Épp ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a következő nemzedékeket bensőleg kiegyensúlyozott és erkölcsileg érett személyek fogják-e alkotni, vagy már gyermekkoruktól fogva demoralizált, szilárd kapcsolatokat kötni képtelen emberek.
Ezek az aggályok a körülöttünk levő nyilvánvaló valóságból fakadnak. Ami nálunk az élet, a család és a szexualitás kérdését illető vitákban még csak az elejénél tart, több európai államban már baljós nagyságrendűvé fejlődött. A nemrég elfogadott gyermek-eutanázia Belgiumban. A kötekedés a hívő szülőkkel, valamint azok megbüntetése Németországban ellentmondásukért gyermekeik szexuális nevelését illetően. A homoszexuális viselkedés, mint a házassággal egyenértékű lehetőség sugalmazása a gyermekek és ifjúság felé több más országban. A szolgálatokat nyújtók hátrányos megkülönböztetése lelkiismeretükkel ellentétben álló kérések visszautasítása miatt. Ne hagyjuk magunkat becsapni, hogy az államokban, ahol alkalmazzák és törvényileg támogatják a gender ideológiát, mintha semmi rossz nem történne. Ott nem csak az anyagi jutalmazásban való egyenlőségről van szó, vagy a gyengébbek megvédéséről az erőszak elől – ezt mi, hívők is támogatjuk. A gender ideológiában egy nem tudományos, ideológiai állításról van szó, hogy a kettős nemiség – a férfi és a női – lényegében nem is létezik. Az ilyen ideológiával és annak következményeivel nem érthetünk egyet.
Ezekben az összefüggésekben emlékezzünk Szent II. János Pál pápa szavaira, amelyeket közel húsz évvel ezelőtt intézett a szlovákokhoz. Amikor 1996 novemberében Rómába mentek, hogy köszöntsék őt pappá szentelése ötvenedik évfordulója alkalmából, szó szerint ezt mondta: „Szlovákiának nagy szerepe van a harmadik évezred Európájának építésében. Jól tudatosítsátok ezt! Meghívást kapott felkínálni az ő jelentős hozzájárulását hagyományaival és kultúrájával, vértanúival és hitvallóival, csakúgy, mint új nemzedékeinek élő erőivel is az európai földrész valódi előrehaladásához. Szlovákia meghívást kapott felkínálni Európának elsősorban a Krisztusba vetett hit ajándékát, valamint önátadását Szűz Máriának.”
A Krisztusba vetett hit ajándékát jól tudatosítjuk. És tudjuk, hogy a legalapvetőbb értékekért vívott harcban Krisztus győz. Hiszen itt nem csupán tisztán emberi harcról van szó, hanem az ő győzelmével betetőződő lelki harcról. Jézus hallgatóival együtt a mai evangéliumból mi is valljuk: az ő tanítása „új tanítás”. Az ő tanítása „hatalommal” teli (vö. Mk 1, 22). Ez a tanítás gyógyít, megszabadít a tisztátalan lélektől, megnyitja az embert az igazság fényére.
Meghívást kaptunk együttműködni Krisztus egyetlen és erőteljes igazságának megvalósításán. Meghívást kaptunk tanúskodni az igazságról és az ember méltóságáról most is, néhány nappal
a családról szóló népszavazás előtt. Kérdezzük meg a szülőket és nagyszülőket: végig nézhetjük-e közömbösen azt, hogy valaki elrontja gyermekeiket és unokáikat? Eltorzítja személyiségüket és szexualitásukat, megrontja felelősségtudatukat a jövőbeli házastársi kapcsolatokban? A szülők gyermekek, unokák, dédunokák után vágynak: megengedjük-e a gyermekek szexuális nevelését, amely inkább a foganás megakadályozására irányul, mint a felelős és szeretetteljes szülői hivatásra?
Ezekre a kérdésekre adjunk választ részvételünkkel a családról szóló népszavazáson, amelyet a Szövetség a Családért kezdeményezett. Több mint négyszázezer állampolgár támogatta a kiírását. Mérlegeljük felelősségteljesen a hatását annak, ami mellett kiállunk, és amit támogatunk. Nem véletlenül volt olyan intenzív a harc az elmúlt hónapokban a mi tudatunkért és lelkiismeretünkért. Minden oldalról hallottuk: „a népszavazás túl drága…”, „a népszavazás felesleges…”, „a népszavazás ellenséges a kisebbségekkel szemben…”, „a népszavazás az emberi jogok ellen van…” Mindez el akart minket tanácsolni attól, hogy az urnához járuljunk. Nem éppen a népszavazás a kifejezése az alapvető emberi jognak a véleményre? Még olyan hangok sem hiányoztak, miszerint Szlovákia ezzel a népszavazással eltér a Szentatya, Ferenc pápa állítólagos vonalától. Nem csoda, hogy maga Ferenc pápa már egyértelműen elhatárolta magát a médiától, amikor azt mondta: „Kijelentéseket teszek és homíliákat mondok – ez az Egyház Tanítóhivatala! Ott van az, amit gondolok. Nem amit a média állít, hogy gondolok.” (A Coraggio di parlare, umiltà di ascoltare interjú fordítása, L´Osservatore Romano, 2014. december 9.)
És így keressük a Szentatya, Ferenc pápa írásaiban és beszédeiben, amit ő gondol. Mintha ő válaszolna a közelgő szlovákiai népszavazás kérdéseire. Az ő megnyilatkozásaiból, amelyek az isteni kinyilatkoztatás igazságaira támaszkodnak, egyértelmű „igen” következik az összes feltett kérdésre.
„Igen” a házasságra, mint egy férfi és egy nő kapcsolatára! A Szentatya a múlt év tavaszán kijelentette: „A házaspár Isten képe, férfi és nő, mindketten együtt, nem csak férfi és csak nő, nem: mindketten. Ez az Isten képe, a szeretet képe, ott van velünk az Isten szövetsége, megszemélyesítődik ott – a férfi és nő közötti szövetségben.” (Beszéd az általános kihallgatáson, 2014. április 2.)
Nyilvánvaló „igen” az azonos nemű személyek gyermek-örökbefogadása ellen. Ferenc pápa figyelmeztet: „A játszmában sok gyermek életéről van szó, akik előre hátrányosan megkülönböztettek lesznek és megfosztottak az emberi érlelődés lehetőségétől, aminek Isten terve szerint egy apával és egy anyával kell megvalósulnia. A játszmában Isten szíveinkbe írt törvényének teljes elutasításáról van szó… Ne legyünk naivak: ez nem csupán politikai harc, hanem próbálkozás Isten tervének megsemmisítésére,… a hazugság atyjának ösztönzése ez, aki igyekszik megzavarni és becsapni Isten fiait.” (Bergoglio bíboros levele négy karmelita kolostorhoz Buenos Airesben, 2010. június 22.)
Végül a harmadik „igen” a szülők jogára ellenőrzés alatt tartani gyermekeik szexuális nevelését. A Szentatya elmondta: „többen azok közül, akik feltartják zászlaját a szexuális nevelésnek, az emberi személytől elválasztottként értelmezik azt. És így ahelyett, hogy olyan törvényről lenne szó a szexuális nevelésről, amely a személy teljességéért és a szeretetért van, a nemiséget célzó törvényt jelenti. Ez a mi ellenvetésünk. Nem szeretnénk, ha az emberi személy leértékelődne. Semmi többet.” Ami pedig az eutanáziát illeti, a Szentatya szerint „olyan ez, mint azt mondani Istennek: nem, az életet én fejezem be, ahogyan azt én akarom. Ez bűn a Teremtő Isten ellen!” (El Jesuita. Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, 92-93; Beszéd a katolikus orvosokhoz, 2014. november 15.)
Drága testvérek! Amikor Szent József megtudta, hogy a kis Jézus veszélyben van, és valaki véget kíván vetni az életének, azonnal felkelt és cselekedett, hogy megmentse a gyermeket.
Február 7-én alkalmat kapunk felkelni és cselekedni, az urnához járulni és hozzájárulni a fiatal életek és családok megmentéséhez. Azt mondani, hogy én nem megyek el a népszavazásra, mert úgyis érvénytelen lesz, nem állja meg a helyét. Hiszen annak érvénytelenségéhez magam is hozzájárulnék azzal, hogy nem veszek részt rajta. Nem minden nemzedéknek adatik meg az a lehetőség, hogy határozzon hazája jövőjéről. Mi egy felhívás előtt találjuk magunkat, hogy kifejezzük hozzáállásunkat az élet legalapvetőbb értékeihez. Ne vonakodjatok buzdítani ismerőseiteket, barátaitokat vagy rokonaitokat sem, hogy menjenek el a népszavazásra Szlovákia javáért és jövőéjért. Azokat sem, akikkel nem találkoztok a templomban, ám a család fontos számunkra. Használjátok ki akár a szociális hálókat is, buzdítsatok minél többeket, tanúskodjatok az igazságról, az ember méltóságáról… A Szentatya nemrégen tett látogatása alkalmával a Fülöp-szigeteken elmondta, hogy a család „veszélyeztetve van a némelyek által növekvő próbálkozásoktól magának a házasság intézményének átértékelésére”. Ezért a pápa minket is felszólít: „nagyon, nagyon bölcseknek kell lennünk, nagyon cselekvőképeseknek, erőseknek, hogy nem-et mondjunk a család ideológiai gyarmatosítását célzó minden törekvésre.” (Beszéd a családokhoz Manilában, 2015. január 16.)
Kérünk számotokra – Szűz Mária és Szent József közbenjárására – sok erőt és elszántságot a legalapvetőbb értékekért vívott harcban. Rajtuk áll, ám nélkülük összeomlik az egész társadalmunk. Azokkal a szavakkal fejezzük be, amelyekkel néhány nappal ezelőtt a reggeli szentmisében Ferenc pápa fordult a szlovákiai hívekhez: „Az Egyház Szlovákiában ebben a pillanatban és ebben az időben nagyon bátor, a család védelméért harcol. Csak így tovább! Bátorság!” (Hangfelvétel Ferenc pápa 2015. január 22-i beszédéből)  
A családok megmentéséért kifejtett igyekezetetekben áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

Püspökeitek
Ezt a levelet február 1-én, vasárnap kérjük felolvasni minden szentmisében a homília keretében