2013. május 25., szombat

Szentháromság vasárnapja


Az egyik legrövidebb, s egyben legszebb imádságunk így szól: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most, és mindörökké. Ámen.“ Számunkra világos, hogy van Atya, van Fiú és van Szentlélek – tehát hogy az egy Istenben három Isteni Személy van. Már az alapiskolás hittanórákon megtanultuk, hogy a teremtés művét az Atyaistennek tulajdonítjuk, a megváltás művét a Fiúistennek, s az igazság kiáradását pedig a Szentlélek Istennek. Ismerünk emberek által elképzelt Szentháromság festményeket – ahol az Atyaisten idős, szakállas bölcsként, a Fiúisten fiatal, erős férfiként, a Szentlélekisten pedig galamb képében jelenik meg szemünk előtt. Sőt, ha máshonnan nem is, abból tudjuk biztosan, hogy az Isten háromszemélyű, hogy minden imánkat ezekkel a szavakkal kezdünk és fejezünk be: „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Nem a saját okosságunkból tudjuk mindezt, hanem csak azért, mert az Isten kinyilatkoztatta magát. Megismertette magát az emberekkel, hogy mi jobban, pontosabban tudjuk, kihez is kell imádkoznunk, kinek köszönhetjük életünket, s kihez akarunk eljutni életünk végén. Maga Jézus Krisztus beszélt az ő mennyei Atyjáról, s a Szentlélekről, akit pünkösdkor el is küldött. Tőle tudjuk mindezt, de ha bármi újdonságot, szenzációs információt akarunk mondani a Szentháromságról, az biztos, hogy tévtanítás lenne. Ugyanis nem tudunk róla sokat, s végképp nem lehetséges valami új dolgokat hirdetni róla. De nem is ez a fontos. Nem az a lényeg, hogy mennyit tudunk az Atyáról, a Fiúról, vagy a Szentlélekről. Hanem az, milyen vele a kapcsolatom. Mennyire élő az a kapcsolat, mennyire tudok az Istenhez szólni, mennyire tudom őt hallgatni, mennyire tudom őt imádni. Mert a puszta ismeret élő kapcsolat nélkül mit sem ér. A Sátán ismeri az Istent, tud róla, de mit sem használ ez neki, hisz nem szereti, nem imádja, nem hallgatja. Hiába az ismeret, ha nem táplálja szeretet. Ez a mai ünnep is azt segítse elő bennünk, hogy ne csak ismeretben, de mindenekelőtt kapcsolatban közelítsük meg az Egylényegű, Háromszemélyű Istent. Ne pusztán ismerni, de szeretni akarjuk Istenünket!

Egyházi nyilatkozatok és értékelés a „nagy figyelmeztetésről” szóló üzenetekről


A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, a melbourne-i érsek pedig a papságnak írt körlevélben ítélte el. Dr. Mark Miravalle neves mariológus, teológiaprofesszor a Hittani Kongregáció irányelvei alapján értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” által terjesztett szövegeket.
A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket 2012 decemberében Štefan Sečka, a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalosnyilatkozatban, néhány hete pedig Denis J. Hart melbourne-i érsek a papságnak írt körlevélben ítélte el.
Dr. Mark Miravalle neves mariológus, a Steubenville-i Ferences Egyetem teológiaprofesszora számos alkalommal dolgozott egyházi hatóság által felállított, nemzetközi teológiai vizsgálóbizottságok tagjaként. Az alábbiakban a Hittani Kongregáció által 1974-ben megfogalmazott irányelvek alapján, a hivatalos egyházi vizsgálatok módszerét követve értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” által terjesztett üzeneteket:
A neves francia mariológus, Fr. René Laurentin szerint a magánkinyilatkoztatások egyházi elbírálásának normái a következő három alapkérdésre vezethetők vissza:
• Megegyezik-e az állítólagos üzenet tartalma a Katolikus Egyház hivatalos hitbeli és erkölcsi tanításával?
• A kísérő jelenségek (extázis, az üzenetközlés módja stb.) beleillenek-e az Egyház misztikus hagyományába? 
• Megvannak-e az állítólagos üzenetnek azok a lelki gyümölcsei, amelyek minden hiteles természetfeletti megnyilatkozást kísérnek, Jézus szavai szerint: „Gyümölcséről lehet a fát felismerni” (Mt 12,33) -: megtérés, lelki béke, lelki öröm, új vagy megújult hit, remény, szeretet; nagyobb hűség az Egyházhoz, teljesebb egység az Egyházzal?

Sajnálatos módon – írja Miravalle – az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” üzenetei számos súlyos teológiai, történelmi és tárgyi tévedést tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a Katolikus Egyház tanításának, a hiteles katolikus magánkinyilatkoztatás misztikus hagyományának, sőt saját jövendöléseinek is, és nem hozzák az igazi égi üzenetekkel járó béke, szeretet, öröm lelki gyümölcseit. Csupán néhány példa:

1. Azt állítja, hogy XVI. Benedek volt „az utolsó igaz pápa a Földön”, és „a következő pápa” a „hamis próféta” lesz.  (2012. április 12.)
E kijelentés, hogy érvényes konklávé „antipápát” emelhet trónra, a katolikus tanításnak nyíltan ellentmondó, eretnek állítás. Az is következik belőle, hogy Ferenc pápa csaló, „hamis próféta”. Mindez a katolikus zsinatok (Lumen Gentium 25), a katekizmus és a kánonjog törvényes pápaválasztásra vonatkozó szakaszainak elítélendő elutasítása. Emellett rendkívül veszélyes téveszme, mert egyes katolikusokat az Egyháztól való elszakadásra késztethet, ami nem más, mint „a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása” (CIC 751. kánon). A katolikus hívő, amennyiben így dönt, „önmagától beálló kiközösítésbe esik”, és nem járulhat szentségekhez (vö. CIC 1364.1). Az üzenet egyébként nemcsak Ferenc pápaságát kérdőjelezi meg, hanem XVI. Benedeket sem tartja tiszteletben, aki önkéntes lemondása (nem pedig az üzenetekben előrevetített „elűzetése”) napján, 2013. február 28-án, majd március 23-án ismételten feltétlen engedelmességet fogadott Ferenc pápának.    

2. Az állítólagos próféciákban számos helyen megjelenik a millenarizmusnak nevezett eretnekség egyik formája.
A millenarizmus szerint Jézus ténylegesen ezer évig uralkodni fog a Földön (2012. április 9-i üzenet). Ez idő alatt nem lesz pápa, hanem lelki pápaság valósul meg, melyben Szent Péter kormányozza az Egyházat a mennyből valamiféle „földi paradicsom” körülményei között (vö. 89., 124., 141.; 88., 109., 111., 251., 258. sz. üzenetek). A Katolikus Egyház elutasítja a jézusi uralom alatt álló ezeréves földi mennyország elképzelését (KEK 676). A látható pápa nélküli évezred gondolata ellenkezik Jézus péteri ígéretével (Mt. 16,15–20), emellett sehol sem igazolja a kinyilatkoztatás.

3. Az egyházi értékelés elutasítása
Az állítólagos prófécia tagadja, hogy szükség volna az üzenetek hitelességének egyházi vizsgálatára és megítélésére. „Nem fontos, hogy az Egyház jóváhagyja-e ezeket az üzeneteket, mert az idő nem az ő oldalukon van” (2011. július 9-i üzenet). Ezzel szemben a hiteles katolikus magánkinyilatkoztatás mindig az illetékes egyházi hatósághoz irányítja a látnokot, még akkor is, amikor az égiek tudták, hogy nem fogják azonnal elismerni (mint pl. Guadalupei Szent Juan Diego vagy Lourdes-i Szent Bernadette esetében).

4. Az állítólagos látnok, miközben az interneten és könyv formában nemzetközileg terjeszt állítólagos égi üzeneteket, nem azonosítja magát és nem jelentkezik az illetékes egyházi hatóságnál.

Az állítólagos látnok a dublini régióban él, így a Dublini Főegyházmegyénél kellett volna egyházi teológiai, pszichológiai és tudományos vizsgálatra jelentkeznie. Ennek elutasítása kizárja a második kritérium (a hiteles természetfeletti közléseket jellemzően kísérő jelenségek) figyelembevételének lehetőségét. Jézus a világ Világossága, aki a világosságra hívja szolgáit; ellensége viszont a sötétségben működik.

5. Teológiai tévedések 

Az üzenetekben számos zavaros megfogalmazás található. Egyetlen példa: ellentmond a klasszikus szentháromságtani megfogalmazásnak, hogy a mennyei Atya „Jézus nevében” jön, nem pedig a saját nevében, vagy fordítva, Jézus az Atya nevében. A zavarosságot igazoló állítások, pl. „a szeretet összezavar” (45. üzenet, 2011. február 6.) szintén ellenkeznek a hiteles prófécia jellegével. Jézus nagyon egyszerűen és világosan beszél; a Sátán zavart kelt.

6. Nem következett be a 2011-re ígért „nagy figyelmeztetés”. 

A 2011. május 31-i üzenet felszólítja az embereket, hogy készüljenek a „figyelmeztetésre” (Istentől eredő „lelkiismereti megvilágosodás”, amelyről egyébként más Szűzanya-üzenetek is szólnak), melyre „néhány hónapon belül” sor kerül. Ez azóta sem következett be.   

7. Hiányoznak az igazi keresztény gyümölcsök, a lelki béke, az öröm, a remény, a szeretet; helyettük félelem, szorongás, erőteljes negatív szemlélet jellemző. 
 
A mennyei Atya és Jézus állítólagos üzenetei, melyek fő témái az isteni megtorlás, a harag, az igazságtétel, a katasztrófák, tele vannak a bosszúállás és az ítélet rettegést keltő kifejezéseivel (Pl. aki Isten ellen fordul, megvakul, kivágják a nyelvét, levágják a lábát – 2013. május 4.) Olykor a hiteles magánkinyilatkoztatások (pl. az Isteni Irgalmasság üzenetei vagy a fatimai üzenetek) is tartalmaznak erős kifejezéseket a megtisztulás feltételesen bekövetkező, nehéz időszakáról, ám a szövegek hangnemét összességében béke, szeretet, biztatás, sőt öröm jellemzi. A nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekből mindez hiányzik, és ez sok esetben az üzenetek terjesztőiről is elmondható.

Mi lehet az oka annak, hogy mégis sok jó szándékú, mélyen hívő katolikus hitelt ad az üzeneteknek?

Az, hogy sok igaz elemet is tartalmaznak: a gazdaság, a társadalom, a hit és az erkölcs globális válsága, háborús konfliktusok, természeti katasztrófák, nukleáris fenyegetés Észak-Koreában, Iránban, Pakisztánban stb. Mindezekben „az idők jeleit” látni indokolt és elfogadható; azonban teológiai tévedésekkel és egyházellenes engedetlenséggel átitatott, állítólagos üzenetekben hinni súlyos és veszélyes tévedés. Egészen más dolog észrevenni a világban a megtérésre sürgető jeleket, és hűségesen válaszolni Jézus és a Szűzanya hiteles kortárs felhívásaira – és más hamis üzeneteket elfogadni, amelyek a hiteles üzeneteket kihasználva Ferenc pápával szembeni engedetlenségre, a katolikus dogma és a hiteles misztikus hagyomány elutasítására uszítanak és rettegésből fakadó cselekvésre ösztönöznek.

Miért veszélyesek ezek az üzenetek?

A legnagyobb veszély, hogy rájuk hivatkozva egyes katolikusok fontosabbnak tarthatnak egy hamis magánkinyilatkoztatást, mint a pápa Istentől kapott tekintélyét. Különös, hogy a prófécia egyházszakadást jövendöl, ami akár önbeteljesítő jóslattá is válhat. Sátáni cél és stratégia, aminek megvalósulásához részben éppen az vezethet, ha az emberek az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Máriáéhoz” hasonló, veszélyes és megosztó próféciákat kezdenek követni.

Az Egyház és a világ jelenlegi, kihívásokkal teli időszakában reálisan számíthatunk további, igaz elemekkel kevert hamis üzenetekre, melyek sátáni célja, hogy elfordítsanak a hiteles egyházi tekintélytől és tanítástól, valamint korunk hiteles égi üzeneteitől. Ezt csakis Ferenc pápa és az egyházi tekintély iránti engedelmességünk megerősítésével védhetjük ki. Imádkozzunk a Szentatyáért, szent Katolikus Egyházunkért, az Isteni Irgalmasság és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve győzelméért – amelyről hiteles kortárs üzenetek szólnak –, valamint azért, hogy az állítólagos látnok és követői békében megtérjenek és visszatérjenek az Egyház szívébe, egységébe és az iránta való engedelmességbe! – zárja elemzését Mark Miravalle. 

Ménesi Krisztina/Magyar Kurír

Templombúcsú


Holnap ünnepeljük 
templombúcsúnk nagy ünnepét, 
a Legszentebb Szentháromságot.
Nagy szeretettel várok mindenkit 
az ünnepi szentmisére, amelyet 
Főtisztelendő Hlédik László palásti plébános 
szolgál majd, s egyben ő lesz a szentmise
ünnepi szónoka.

A Loretói litániát imádkozzuk 11:10-től, 
a szentmise pedig 11:30-kor kezdődik.

A Loretói litánia - kilencedik rész


A 16. század második felében a vallási viszályok felosztották Európát. Kihasználták ezt a törökök, aki behatoltak a keresztény országokba. Sőt ígéretet tettek, hogy addig nem állnak meg, míg nem igázzák le az összes keresztény népet. Egyházunk látható feje abban az időben V. Piusz pápa volt, aki felszólított minden keresztényt, hogy erősen álljon szembe a török ellenséggel. A keresztény harcosoknak volt egy sajátos ismertetőjegyük: a rózsafüzér, amely a nyakukban lógott. A mindent eldöntő csatára a keresztények és a törökök között 1571-ben került sor. A pápa, a bíborosok, a papok s a hívek egyaránt a rózsafüzért imádkozták, s a Loretói litániát énekelték. Ezen a napon egészítette ki a szentatya a Loretói litániát ezzel a megszólítással: Auxilium Christianorum, azaz Keresztények segítsége. Tizenkét óra harc után, este hat óra körül a keresztény seregek Lepantónál legyőzték a nagy török nyomulást és inváziót a tenger felől – a keresztények a Keresztények segítségével győzedelmeskedtek - ezt ünnepeltük tegnap, mikor Szűz Máriát, mint a Keresztények segítségét köszöntöttük.
Szent Pál apostol többször hasonlítja a keresztény ember életét egyfajta harchoz, vagy versenyhez, pl. így: „Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom, és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.”/1Kor 924-27/ Máshol a keresztény ember lelki harcát a katonák felszereléséhez hasonlítja: „Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát.”/Ef 6,14-17/
Az összes ilyen és effajta harcban – tehát a világ fejedelmei, s a sátán fejedelme elleni harcban is, ahogy a történelem, s a szentek nagyszerű példája is mutatja, van egy végtelenül erős, s mindenkinél erősebb segítőnk, aki még a legnagyobb ellenségünket, a jelképes kígyót is eltiporja.
Látjuk, a mély teológiai jelképek mellet sok Szűzanya-megszólításnak milyen nagy és milyen sorsfordító történelmi háttere van. Legyen mindez eszünkben, szívünkben, mikor a litániát imádkozzuk, s bármilyen földi, vagy lelki harcot vívunk, az előzményeken felbuzdulva mi is gyakran kérjük: „Szűz Mária, a Keresztények segítsége! Könyörögj érettünk!