2017. április 23., vasárnap

PÁSZTORLEVÉL (Húsvét titka és a Mária-tisztelet)

      Drága Testvérek, örömmel és szeretettel köszöntelek Titeket. Húsvét ünnepe van, Jézusnak a bűn és a halál fölötti győzelmét, halálból való feltámadását ünnepeljük. Húsvéti ünneplésünk ez évben összefonódik Szűz Mária fatimai jelenésének századik évfordulójával. Jogosan kérdezhetjük: milyen helyet foglal el Szűz Mária a húsvéti eseményekben? A második vatikáni zsinat után a Szűz Máriáról szóló tanítás fontos helyet kapott pápáink tanításában és Egyházunk életében is. VI. Pál pápa a Marialis cultus pápai levélben, II. János Pál pápa a Redemptoris Mater kezdetű enciklikában tanítják, hogy a húsvéti eseménynek egyik főszereplője a Szűzanya mert Jézus édesanyja. De mint Egyházunk, vagyis mindannyiunk anyjaként is ott a helye Jézus sírjánál. Szent János evangéliuma igazolja ezt a tényt: Szűz Mária anyasága a megváltás rendjében akkor éri el tetőpontját, amikor szent Fia a keresztfán haldokolva végrendeletében nekünk ajándékozza Édesanyját, vagyis az ő anyai oltalmába helyezi az emberiséget (vö.: János evangéliuma 19. fejezetének 25-27 versével). 
      II. János Pál pápa ezt így magyarázta: Jézus e rendelkezésében, holott fájdalmai kimondhatatlanok, Édesanyja iránti törődő szeretete nyilvánul meg. Ő rövidesen vértanúhalált hal, de gondoskodik magára maradó Édesanyjáról, Szent János apostolra bízza, egyúttal maga helyett a szeretett tanítványt, János apostolt adja gondoskodó gyermekeként, aki itt az egész Egyházat, sőt az emberiséget képviseli. Ezáltal az a tény, hogy Mária anyasága az egész emberiségre vonatkozik, amit eddig csupán sejtettünk, most itt, a kereszt alatt nyilvánvalóvá válik. A második vatikáni zsinat az Egyház kétezer éves hagyományára is hivatkozva a Szűzanyát Jézus anyjának és az egész emberiség édesanyjának nevezi. Ő az Ádámnak adott ígéret sátántipró asszonya, isteni Fiának a megváltásban segítője, az Egyháznak, Krisztus misztikus teste tagjainak édesanyja, ez mind elegendő ok arra, hogy a feltámadt Krisztus győzelmét Máriával együtt ünnepeljük. Mária a Golgotán elvesztette egyszülött Fiát, de helyette megkapott minket, örökbefogadott gyermekei lettünk, te meg én, mindannyian! És azóta mi, a bűntől megváltott emberek naponta együtt lépkedünk Szűzanyánkkal a mennyország felé. Mert amilyen szilárdan, rendületlenült állt szent Fia keresztje alatt, ugyanoly kitartással és hűséggel vezet minket, adoptált gyermekeit az égbe vezető úton (vö.: ApCsel 1. és 2. fejezete).
      Ilyen lelkülettel lássuk a fatimai jelenésben is Mária gondoskodó szeretetét, az édesanya aggódását gyermekeiért. Mivel az emberiség letért az üdvösség útjáról, a liberális eszmeáramlatok rossz irányba vitték a keresztényeket is, Mária anyai szeretettel mutatja az életszentség helyes útját, melynek alapfeltétele a bűnbánat, a megtérés. A Szűzanya kegyelmi eszközöket is kínál: a havi szentgyónást, a gyakori szentáldozást, a rózsafüzér imádkozását, az öt engesztelő elsőszombat megtartását, elmélkedő imát a rózsafüzér titkai fölött és mindezek felajánlását a megsértett isteni Fölség és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnök engesztelésére. Az Egyház régóta az istendicsőítés eszközét látja a rózsafüzér imádkozásában, mert annak titkai az üdvösségtörténet eseményeit mondják el, ezért helytálló a rózsafüzér ősi megnevezése: „szentolvasó”, mert mintegy „elolvassuk” a titkokban a bibliai történéseket. A rózsafüzér 20 titkában elsősorban Jézus megváltói művét idézzük fel, csak utána, ill. mellette említjük Szűz Mária szerepét az üdvösség történetében, ahogyan ennek lennie kell. A katolikus keresztény lelkiségnek központja a hívő ember kapcsolata teremtő, szerető, megváltó Istenével, és mindehhez hozzá társul Szűz Mária anyai szeretetének segítségével. Mária tisztelete nem valami adaléka, díszítő eleme a mi kétezer éves keresztény vallásunknak. Maga az Isten helyezte őt istenanyai méltóságra, isteni Fia szülőanyjaként ott a helye a mi vallásunkban. Ezért tehát Mária tiszteletét elhanyagolni, semmibe venni, esetleg lenézően megvetni, jelenti elutasítani Jézus gondoskodó szeretetét, amellyel Édesanyját segítségül adta – Íme, a te anyád! – egyúttal elfutni Mária anyai szeretete elől. Hálából megtestesült Jézusunk iránt gyakorta imádkozzuk egyénileg, családi körben, vagy plébániai közösségben a rózsafüzért, legalább egy tizedet mindennap. Nem nehéz imádkozni, még a kisgyermekek is imádkozhatják. Imádkozható szinte bárhol: séta közben, munkába menet vagy jövet, vonaton vagy autóbuszon. És kapcsolatban vagyunk irgalmas Istenünkkel és szerető mennyei Édesanyánkkal. 
      Kedves Testvéreim, ne feledjük, hogy az igazi békesség nem háború mentes állapotot jelent, nem is a nagyhatalmak fegyverarzenáljának egyensúlyát. Béke ott van, ahol igazságosság van, az igazi béke az Isten törvényének megtartásából fakadó rend és nyugalom. De mivel az emberi értelem és akarat az áteredő bűn miatt megsérült, ezért állandóan ügyelnünk kell gondolatainkra, szavainkra és cselekedeteinkre és azokat minduntalan Isten parancsaihoz kell igazítanunk. Ezek után nem lesz nehéz egységet teremtenünk hasonlóan gondolkodó és viselkedő embertársainkkal.
      Szentatyánk, Ferenc pápa múlt év húsvéthétfőjén ezt mondta: A Szűzanya Jézus szenvedésének és halálának csendes tanúja volt és örvendező szívvel látta feltámadt Fiát. A kereszten szenvedő szent Fiát fájdalmas lélekkel látta meghalni, de nem ájult el, hite erejéből állva maradt. Kérjük ezt az erős Édesanyát, hogy segítsen bennünket is ilyen hittel húsvétot ünnepelni, a feltámadt Jézus örömét és szeretetét mindennapjainkban megélni. Az ő erős hitének húsvéti világossága erősítsen meg életútjainkon, kiváltképp, ha keresztúton kell mennünk. És húsvéti hitünkből nyerjenek bátorítást azok is, akik még nem hisznek Krisztusban, segítő szeretetünk pedig támogassa szenvedő testvéreinket is. 
      Kedves Testvéreim, húsvétnak örömét, békéjét és kegyelmeit szívből kívánom Számotokra és adom ehhez áldásomat Nektek és Szeretteiteknek, az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében. Amen. 
      Mons. Marián Chovanec, besztercebányai püspök


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése